INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 24.10.2018r m-c październik

Ilość przyznanych pożyczek

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace - 18

138 500zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 24.10.2018r wyniósł:  159 005,91zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

3

1