INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 12.12.2018r m-c grudzień

Ilość przyznanych pożyczek

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace - 20

181 000zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 24.10.2018r wyniósł:  221 850,51zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

4

8