INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 15.05.2019r m-c kwiecień - maj

Ilość przyznanych pożyczek

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace - 11

110 tys. zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 15.05.2019r wyniósł:  406217,50zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

4

6