INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 18.12.2019r m-c grudzień

Ilość przyznanych pożyczek:

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace - 8

68500

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 18.12.2019r wyniósł:  91.871,61zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

1

5