INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.10.2017r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania. pism.

Ad. 2

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące rozliczenia indywidualnego konta - członków Kasy do końca m-ca X.

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dn. 29 wrześni 1994r art. 74 ust.2 pkt. 1-8; dz.U. 1994r nr 121 poz. 591 z dn. 29.09.1994r oraz ostatniej zm. Tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1077 –  Zarząd Kasy udzielał będzie odpowiedzi na pytania członków za dot. spraw finansowych za  lata  2011r – 2017r

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono  wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP