SPRAWOZDANIE Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie ul. Akademicka 4

W dniu 14 czerwca 2018r odbyło się sprawozdawcze Walne zebranie delegatów na którym:

 1. Zarząd przedstawił sprowozdanie za rok 2017r
 2. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017,
 3. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 4. Przyjeto uchwały w sprawie:
  1. Przyjecia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi
  2. Wyboru delegatów na kolejne Walne zebranie,
  3. oraz w sprawie – ochrony danych osobowych członków Kasy,
 5. Przyjeto sprawozdanie Komisji uchwał wniosków oraz program działalnosci kasy.

                                                      

                                                                                                Przewodniczący Walnego Zebrania

Krystyna Tomczyk