INFORMACJA PRZYZNANIE POŻYCZEK -26.04.2017 r

Ilość przyznanych pożyczek Kwota ogółem w zł

12– długoterminowe

81 000 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień  31 marca 2017r wyniósł:  287 579,32zł    

Ilość członków przyjętych Ilość członków występujących
0 4