WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KASY -28.11.2023 godz. 15:00

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Na podstawie   §23 ust. 2 Statutu Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 28 listopada  2023r. Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze.Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul.Akademicka 4  o godz.15:00 .W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 28 listopada 2023 r.  na godz. 15.30

Delegaci w terminie do 15.11.2023r przedstawiają pisemną ankietę - upoważnienie Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznika /link do załacznika-upowaznienie delegata/.
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia - poparcia

Koleżanki i koledzy!
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o udział delegatów w zebraniu

1. Informacje na Walne 28.11.2023r - liczba delegatów
2.Informacja na walne 28.11.2023r wzór
3.Zawiadomienie na Walne zebr _g_28.11.2023r
4.Porzadek Walnego 27.10.2023rPorzadek Walnego 28.11.2023r
5.Projekt Statutu
6.UPOWAZNIENIE delegata na Walne zebranie